COLUMN

Thomas Nicolaas

Thomas Nicolaas

Auteur


Thomas Nicolaas is de auteursnaam van Thomas van Berckel. Hij woont sinds 2004 in Bangalore, India maar is nu, fysiek of in gedachten, steeds vaker in Nederland. Zijn vrienden in Nederland zeggen dat hij veel meer de Nederlandse media volgt dan zijzelf doen. Er ontgaat hem weinig. Vanaf 2001-2005 dus tot en met zijn eerste jaar in India had hij een wekelijkse column met de naam De Wereld van ThomaS. Met de Wereld van Thomas Nicolaas luidt hij -als auteur en als mens- zijn terugkeer in.

De week van de alfabetisering (van laaggeletterden) is afgelopen. U zult er net zoals ik niet veel meer van gemerkt hebben dan een krantenbericht dat 2,5 miljoen mensen in Nederland laaggeletterd zijn. Je bent verrast, neemt er kennis van dat laaggeletterdheid (onvoldoende geletterdheid om te kunnen functioneren in de samenleving) iets anders is dan analfabetisme (helemaal niet kunnen lezen of schrijven) en dat laaggeletterden problemen hebben om formulieren in te vullen en ook in andere vormen van maatschappelijke communicatie. Het gaat om 1 op de 7 Nederlanders en is daarmee een maatschappelijk probleem, ook omdat laaggeletterden vaker werkloos of ziek zijn (van de dagelijkse stress) dan anderen.  Je neemt er kennis van en je kunt er verder niks mee. Het schijnt toe te nemen als mensen ouder worden, er meer migranten komen en doordat steeds meer jongeren laaggeletterd van school komen omdat het taalonderwijs van mindere kwaliteit is. Dat achtervolgt hen dan hun hele leven en wij leven ons leven gewoon door en lopen dagelijks om laaggeletterden heen, terwijl we vast wel iets voor hun zouden kunnen doen.

Eenzame worsteling

Ik geef vaak Nederlandse les en het is steeds meer normaal geworden dat dat online gebeurt. Online oplossingen om mensen van hun laaggeletterdheid te verlossen zullen er wel steeds meer komen maar het zal u niet verbazen dat juist deze groep ook moeite heeft om om te gaan met computers en digitalisering. Daarmee wordt de kloof weer groter. Ondertussen kost ongeletterdheid de samenleving 1,1 miljard per jaar, zo is berekend. Laaggeletterdheid in de samenleving is een ongelooflijk groot eiland waar we met zijn allen omheen zwemmen. Deze columns/ blogs zijn bedoeld om dit soort groepen onder de aandacht te brengen en ook mezelf te dwingen om hier wat langer over na te denken, even oog te hebben voor de dagelijkse eenzame worsteling van de ongeletterde. Ik denk dan ook aan die vicieuze cirkel van kinderen van ongeletterden die ook vaker ongeletterd zullen zijn en dat deze groep zich niet vaak zal kunnen uiten in sociale media omdat daar nu eenmaal geletterdheid en digitale middelen voor nodig zijn. Daarmee blijft deze groep ook zo onzichtbaar. Ik heb er een paar uur mijn hoofd over gebroken maar ik zie niet direct een oplossing.

Online bijstaan

De week van de alfabetisering is afgelopen. Deze week waren er 1000 activiteiten door 85000 vrijwilligers om laaggeletterden te helpen. Bewonderenswaardig. Ik twijfel nooit aan de bereidwilligheid van mensen om andere mensen te helpen. Maar hoe kunnen we dat het beste doen? Het idee achter deze columns/ blogs is dat ik niet teveel naar de overheid wil wijzen, die heeft ook altijd een verantwoordelijkheid, maar er bij stil wil staan wat we zelf kunnen doen. Laaggeletterden op afstand online bijstaan is een oplossing zolang de laaggeletterde ook geen functioneel digibeet is. Helaas is dat laatste dus vaak wel het geval. Wie heeft een oplossing?

—————————

Week of the elimination of functional illiteracy

The week of the ‘elimination of functional illiteracy’ in the Netherlands has come to an end. Like me, you will not have noticed much more than a newspaper report that 2.5 million people in the Netherlands are low literate or functional illiterate. You are surprised, read about it and learn that functional illiteracy (inadequate literacy to function in society) is different from illiteracy (not being able to read or write at all) and that functional illiterate people have, of course, problems filling out forms and with other forms of communication. This concerns 1 in 7 Dutch people and is therefore a social problem, also because low-literate people are more often unemployed or ill (from daily stress) than others. It’s a problem you take notice of and you can do nothing with it. It seems to increase as people get older, more migrants arrive and more and more young people end their schooling with low literacy due to poorer quality language teaching. That haunts these people all their lives and we just live our lives and daily walk around them while we could probably do something for them. I often teach Dutch and it has become more and more normal that this happens online. There will be more and more online solutions to relieve people of their low literacy, but it will not surprise you that this group also has difficulty dealing with computers and digitalization. This widens the gap again. Meanwhile, functional illiteracy costs Dutch society 1.1 billion as has been calculated.

Functional illiteracy in society is an incredibly large island full of lonely strugglers. These columns/blogs are meant to draw attention to this kind of groups and also to force myself to think about this a little longer, to have an eye for the daily lonely struggle of some groups of people. I also take some time to think of that vicious circle of children of illiterate people who will also be more often illiterate and that this group will not often be able to express themselves in social media because that simply requires literacy and digital resources. This also makes this group invisible. I’ve been scratching my head about it for a few hours but I don’t see a solution right away.

The week of the elimination of functional illiteracy has come to an end. This week there were 1000 activities by 85000 volunteers to help the functional illiterate. Admirable. I never doubt people’s willingness to help other people. But how can we best do that? The idea of ​​these columns/blogs is that I don’t want to point too much to the government that also has a responsibility, but I would like to find out what we can do ourselves…. Providing online assistance to low-literate people online is a solution as long as the functional illiterate is not also a functional computer illiterate. Unfortunately he often is. Who has a solution?

>